Ouderportaal

Visie en missie IKC Kethel

Visie en missie IKC Kethel

Kethel is een christelijk integraal kindcentrum waar een vertrouwde, gastvrije en veilige sfeer heerst. We bieden opvang en modern onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Natuur en bewegen staan in alle facetten centraal in ons UN1EKe profiel.

Kinderen

Kinderen zijn bij IKC Kethel op weg naar hun toekomst. Samen bereiden we kinderen voor op een toekomst die snel verandert. We maken gebruik van activerende werkvormen, moderne onderwijsmethoden en digitale leermiddelen. Zo maken kinderen kennis met de wereld van wetenschap & technologie en ontwikkelen ze 21ste eeuwse  vaardigheden zoals een onderzoekende houding, samenwerken, zelfstandigheid, creativiteit en flexibiliteit.

Bij IKC Kethel ontwikkelen kinderen ook zelfvertrouwen, zelfkennis, respect en normbesef, verantwoordelijkheid en positief gedrag. Daar is opvoeding voor nodig. Kinderen leren op Kethel samenwerken en in toenemende mate zelf verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van hun doen en laten. Een belangrijke taak voor alle medewerkers van IKC Kethel is om – in samenspraak met collega’s, ouders en kinderen – ieder kind te begeleiden tot een zelfstandige en sociale persoonlijkheid.

Ouders

Ouders voelen zich welkom op IKC Kethel. Ouders en het kindcentrum zijn partners in de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Wij hebben daarin een gezamenlijk belang. Daarvoor gaan we met elkaar in gesprek en werken zoveel mogelijk samen. Dit partnerschap is zichtbaar in ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en de betrokkenheid van het team van IKC Kethel bij de thuissituatie van kinderen. Ook is het partnerschap zichtbaar in het vertrouwen in elkaar. Dit vormt de basis voor een goede relatie. IKC Kethel wil een leefgemeenschap zijn; we betrekken ouders en partners actief bij onze activiteiten, projecten en festiviteiten.

Medewerkers

Alle medewerkers van IKC Kethel werken samen als één team. Zij creëren een uitdagende omgeving waar alle kinderen kunnen spelen, zich ontwikkelen en leren. We observeren, ondersteunen en stimuleren kinderen en dagen hen uit tot nadere verkenning en ontdekking van hun talenten en mogelijkheden. Bij deze begeleiding houden we rekening met de aard, de aanleg en het individuele tempo van ieder kind.

Natuurlijk in beweging

De omgeving van IKC Kethel nodigt uit tot beleven van de natuur. We werken binnen en buiten schooltijd samen met het NME. De kinderen onderhouden schooltuinen, de peuters hebben een mobiele schooltuin op het plein.. We stimuleren gezond gedrag door aandacht te besteden aan gezonde voeding en de verschillende facetten van bewegen.