Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

IKC Kethel hecht waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en medewerkers. In de medezeggenschapsstructuur van de overkoepelde organisatie Stichting Un1ek verloopt de medezeggenschap van medewerkers en ouders op centraal niveau binnen de centrale UN1EK raad (CUR) en op locatieniveau via de IKC-Raad (voorheen MR). Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen zo inspraak uitoefenen via één orgaan. Kethel wil medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook informeren, om input vragen en betrekken bij de plannen. Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen. Op locatieniveau werken de ouders (kinderopvang en school) en medewerkers (kinderopvang en school)  samen in één IKC raad. De IKC-Raad heeft algemene en bijzondere bevoegdheden/rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Punten waar de IKC-Raad zich jaarlijks mee bezighoudt zijn onder andere: de begroting, formatie, de IKC-gids en de (sociale) veiligheid.

Wat is de IKC-Raad? IKC staat voor Integraal Kindcentrum. De IKC-Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Kindcentrum. Binnen ons kindcentrum zijn zowel  de ouders van school als de ouders van de kinderopvang vertegenwoordigd in een raad. De IKC-Raad overlegt met de directie van ons kindcentrum over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid. In de IKC-Raad zitten acht vertegenwoordigers. Dit zijn vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er een vertegenwoordiging in de Adviesraad van Un1ek die . De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting Un1ek.

Wie zijn de leden van de IKC Raad?

  • Voorzitter: Niels Verduijn (oudergeleding opvang)
  • Jacqueline van der Hoeven (personeelsgeleding opvang)
  • vacature (personeelsgeleding opvang)
  • Hanneke Polhuis (personeelsgeleding onderwijs)
  • Lenie Dijkshoorn (personeelsgeleding onderwijs)
  • Thamar de Vette (oudergeleding onderwijs)
  • Carmen Sigmond (oudergeleding opvang)
  • Jennifer Doelman (oudergeleding onderwijs)
U kunt via: raad@ikckethel.nl contact opnemen met de IKC-raad