Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

IKC Kethel hecht waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en medewerkers. In de medezeggenschapsstructuur van de overkoepelde organisatie Stichting Un1ek verloopt de medezeggenschap van medewerkers en ouders op centraal niveau binnen de centrale UN1EK raad (CUR) en op locatieniveau via de IKC-Raad (voorheen MR). Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen zo inspraak uitoefenen via één orgaan. Kethel wil medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook informeren, om input vragen en betrekken bij de plannen. Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen. Op locatieniveau werken de ouders (kinderopvang en school) en medewerkers (kinderopvang en school)  samen in één IKC raad. De IKC-Raad heeft algemene en bijzondere bevoegdheden/rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Punten waar de IKC-Raad zich jaarlijks mee bezighoudt zijn onder andere: de begroting, formatie, de IKC-gids en de (sociale) veiligheid.

Wat is de IKC-Raad? IKC staat voor Integraal Kindcentrum. De IKC-Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Kindcentrum. Binnen ons kindcentrum zijn zowel  de ouders van school als de ouders van de kinderopvang vertegenwoordigd in een raad. De IKC-Raad overlegt met de directie van ons kindcentrum over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid. In de IKC-Raad zitten acht vertegenwoordigers. Dit zijn vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er een vertegenwoordiging in de Adviesraad van Un1ek die . De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting Un1ek.

Wie zijn de leden van de IKC-Raad?

  • Voorzitter: Nienke van Wamelen (oudergeleding onderwijs)
  • Jacqueline van der Hoeven (personeelsgeleding opvang)
  • vacature (personeelsgeleding opvang)
  • Hanneke Polhuis (personeelsgeleding onderwijs)
  • Sara Syafrizal (personeelsgeleding onderwijs)
  • Nicolien van Rijnsbergen (oudergeleding onderwijs)
  • Niels Verduijn (oudergeleding opvang)
  • Jennifer Doelman (oudergeleding opvang)

IKC Kethel Kinderraad

Als IKC vinden we het belangrijk om kinderparticipatie een serieuze plek te geven. Zo willen we kinderen actief betrekken bij het verder vormgeven van het IKC. Ook hebben we de wens ons meer profileren op het gebied van natuur en bewegen en willen wij hier samen met kinderen invulling aan geven.

Het actief betrekken van kinderen bij dergelijke onderwerpen is een bijzondere vorm van burgerschap en vraagt om een specifieke aanpak. Zo hebben kinderen eerst veel kennis nodig en moeten ze geholpen worden bij het bewust vormen van een eigen mening. Door kinderen veel kennis en ervaringen te laten opdoen, leren ze kritischer denken en met goed onderbouwde adviezen komen.

De school kan veel voordeel opdoen door met de Kinderraad kinderen meer te betrekken bij de school en ze te laten meedenken over vraagstukken die binnen scholen spelen. Kinderen weten immers als geen ander hoe je kinderen het beste kunt bereiken en hoe je er bijvoorbeeld voor kunt zorgen dat kinderen zich bewust worden van hun eigen ontwikkeling. Kinderen kijken bovendien met een andere blik naar vraagstukken dan volwassenen en komen vaak met verrassende inzichten en feedback. Bovendien zorgt de Kinderraad ervoor dat de kinderen kennis, vaardigheden en houdingen bijgebracht worden die zij nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en samenleving.