Ouderportaal

Centrum voor Jeugd en Gezin

Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) regelmatig alle kinderen. Al vanaf de geboorte bekijken we of kinderen gezond groeien en zich goed ontwikkelen. Met uw kind bent u al meerdere keren bij het CJG geweest. Met vragen over opvoeden en opgroeien, voor vaccinaties en de controle van groei en ontwikkeling. Nu uw kind naar het basisonderwijs gaat, krijgen u en uw kind regelmatig een uitnodiging voor een afspraak bij één van onze medewerkers.

Met uw toestemming worden de resultaten van deze afspraak met de leerkracht of pedagogisch medewerker besproken omdat we nauw met het IKC samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.

Alles onder één dak! Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
Als u het nodig vindt biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien van uw kind mogelijk te maken.

Kijk voor alle informatie op www.cjgrijnmond.nl

Meer weten

Gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Er kunnen moeilijkheden zijn op de peuterspeelzaal, op de basisschool of het voortgezet onderwijs, in het gezin of elders in de directe omgeving van het kind. De gezinsspecialisten zullen leerling en ouders zo goed mogelijk bijstaan met informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. Er is een nauwe samenwerking met de wijkteams. Zo nodig verwijzen we de leerling en het gezin naar een meer gespecialiseerde vorm van hulpverlening.

U kunt bij de gezinsspecialist terecht met vragen als:

  • Er zijn problemen met het gedrag van uw kind en u weet niet goed hoe daarmee om te gaan.
  • Er heeft een ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden (ziekte, overlijden, scheiding) en dat heeft niet alleen u, maar ook uw kind erg aangegrepen.
  • Uw kind gaat met tegenzin naar ons IKC, wordt gepest of heeft moeite met het voor zichzelf opkomen.
  • Thuis zijn er spanningen en uw kind neemt die mee naar het IKC.
  • Uw kind heeft moeite in het contactleggen met leeftijdsgenoten of het onderhouden van vriendschappen.

Aan IKC Kethel is een gezinsspecialist verbonden, dat is Jennifer Bosschaart. Zij is iedere vrijdag aanwezig. Via de leerkracht, pedagogisch medewerker of zorgcoördinator wordt contact opgenomen. Als er andere hulp nodig blijkt, kan zij u doorverwijzen en begeleiden bij de aanmelding bij andere instanties. De gezinsspecialist neemt deel aan ondersteuningsteamvergaderingen op IKC Kethel. De gezinsspecialist is gehouden aan de Code voor de Maatschappelijk Werker en een privacyreglement. Dat betekent dat zonder uw toestemming, middels een handtekening verkregen, geen privé-informatie aan de school wordt verstrekt.

Meer algemene informatie over de gezinsspecialist kunt u  ook vinden op de website: www.minters.nl

Meer weten

Logopedie

Ons Kindcentrum beschikt over een schoollogopedist. Zij is 1x per twee weken een dagdeel op ons IKC aanwezig.

Één keer per jaar observeert zij de kinderen uit groep 1 en 2. Deze observatie is preventief van opzet en met name gericht op de vier/vijfjarigen. Doel is om eventuele logopedische problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarnaast ziet zij kinderen voor screening of controle.

De logopedist zal vooral letten op zaken als stem, spraak, taal, gehoor en mondgewoonten. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken welke kinderen (eventueel) voor een screening door de logopedist in aanmerking komen. Ouders zullen dan een toestemmingsformulier ontvangen van de leerkracht. Zonder deze toestemming zal het onderzoekje door de logopedist niet plaatsvinden.
Als het kind is gezien, volgt overleg met de leerkracht, waarna ouders mondeling door de logopedist op de hoogte gebracht zullen worden.
Indien een logopedische behandeling gewenst is, dan zullen ouders door de logopedist geadviseerd worden naar een logopediepraktijk te gaan. De schoollogopediste wordt niet ingezet voor behandeling.
Wanneer doorverwijzing niet noodzakelijk is, maar het een en ander wel aandacht behoeft komt het kind op de controle lijst en krijgen de ouders oefeningen en advies om thuis met hun kind te doen. Na een aantal maanden volgt dan een controle.

Ook in de hogere groepen en op de PSZ is het mogelijk om een kind te laten screenen door de schoollogopedist. Indien dit gewenst lijkt naar aanleiding van een gesprek met de leerkracht of pedagogisch medewerker ontvangen ouders het toestemmingsformulier dat ingevuld en ondertekend moet worden voordat de screening kan plaatsvinden.

Tenslotte ondersteunt de schoollogopedist de leerkracht en zorgcoördinator bij het bieden van zorg op het gebied van spraak- en taalontwikkeling.

Naschoolse activiteiten

IKC Kethel organiseert regelmatig naschoolse activiteiten. We hebben een variërend aanbod voor kleinere groepen kinderen, die zich vrijwillig kunnen aanmelden. Mogelijk wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Per schooljaar wordt een planning gemaakt waarbij de activiteiten verspreid over het jaar aangeboden worden.

Opgeven voor de activiteiten kan via de leerkrachten aan het begin van het schooljaar. Indien uw kind gebruik maakt van buitenschoolse opvang kunt u dit aangeven bij de opvang of bij de directie. Wij zorgen er voor dat uw kind na de activiteit bij de opvang gebracht wordt.