Ouderportaal

Ouderbijdrage en schoolreis

Ouderbijdrage en schoolreis

Ouderbijdrage

Voor de activiteiten van de ouderraad wordt een (vrijwillige) minimumbijdrage van € 35,- per leerling gevraagd. Voor ieder derde en vierde kind uit een gezin hoeft echter slechts € 25,- te worden betaald. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die niet door het Rijk worden vergoed (Sinterklaas, Kerst, Pasen, sport, ouderavonden, sportdag, afscheidsavond, extraatjes enz.). Aan het begin van ieder kalenderjaar maakt de penningmeester van de ouderraad een begroting. Deze wordt, samen met de realisatie van het voorgaande jaar, in januari aan de ouders ter inzage aangeboden. U wordt daar via de nieuwsbrief van op de hoogte gesteld.

Schoolreis

De betaling van de schoolreis staat los van de ouderbijdrage. Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u een brief met informatie over de schoolreis, de betaling en het rekeningnummer waarop de betaling gestort dient te worden. Vóór de geplande datum dient het gehele bedrag voor de schoolreis betaald te zijn.

Binnen de school zijn er afspraken gemaakt over vaste bestemmingen van de schoolreizen. Hiermee is rekening gehouden met de afstand van school naar de bestemming en de kosten van de schoolreis. Daarnaast hebben we rekening gehouden met het feit dat de leerlingen in hun schoolloopbaan alle activiteiten een keer bezocht hebben.

Schoolkamp

Groep 8 gaat niet mee op schoolreis. Zij gaan op schoolkamp naar het Schoolbuitenhuis in Oosterhout. De ouders van groep 8 ontvangen in december een brief met informatie over de betaling en het rekeningnummer waarop de betaling gestort dient te worden. Ook hier geldt dat vóór het geplande vertrek het gehele bedrag betaald dient te zijn.

Jeugdfonds

Heeft u niet de financiële middelen? Via de website van de gemeente kunt u een bijdrage van het Jeugdfonds aanvragen. Wanneer u in aanmerking komt voor het Jeugdfonds krijgt school een bijdrage per leerling om de schoolreis en (een deel) van de ouderbijdrage te financieren.