Voor- en vroegschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE programma ‘Peuterplein’. Deze VVE methodiek sluit aan bij  de methodiek “Kleuterplein” die gebruikt wordt in het onderwijs.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen.
VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Als onderdeel van het VVE programma, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. Zij gebruiken hierbij de observatiemethode ‘Bosos’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De Bosos observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld,  rond de leeftijd van 3 jaar en 3,9jaar. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen  met ouders. Wanneer een kind bijna de overstap naar het onderwijs maakt, wordt de ‘Bosos’ observatie door de pedagogisch medewerkers overgedragen aan de leerkracht van groep 1.